Služby

Domov dôchodcov Šaľa je určený ľuďom, ktorým terénna alebo ambulantná sociálna služba nemôže dostatočne uspokojiť ich potreby. Pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú sústavnú starostlivosť inej osoby. Domov dôchodcov Šaľa poskytuje sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v Zariadení opatrovateľskej služby.

Zariadenie pre seniorov

poskytuje starostlivosť občanom, ktorí sa vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav, vek alebo sociálnu odkázanosť nedokážu o seba postarať. V tomto zariadení sa poskytuje starostlivosť občanovi, ktorý podľa odporúčania zdravotníckeho zariadenia je odkázaný na zabezpečovanie nevyhnutných životných úkonom, ak tomuto občanovi nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v jeho byte.

Zariadenie pre seniorov poskytuje nepretržitú opatrovateľskú službu a sociálnu pomoc v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Do zariadenia sa prijímajú občania na základe žiadosti o prijatie a aktuálneho Lekárskeho nálezu, ku ktorej je potrebné doložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti osoby na sociálnu službu.

Žiadateľ môže nastúpiť aj bez právoplatného rozhodnutia. Vtedy sa považuje za samoplatcu podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Medzi klientom a Domovom dôchodcov Šaľa sa uzatvára zmluva o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Zariadenie opatrovateľskej služby

poskytuje starostlivosť občanom, ktorí sa vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav, vek alebo sociálnu odkázanosť nedokážu o seba postarať. V tomto zariadení sa poskytuje starostlivosť občanovi, ktorý podľa odporúčania zdravotníckeho zariadenia je odkázaný na zabezpečovanie nevyhnutných životných úkonov, ak tomuto občanovi nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v jeho byte. Zariadenie poskytuje nepretržitú opatrovateľskú službu. Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálnu pomoc v zmysle zákona č. . 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Do zariadenia sa prijímajú občania na základe žiadosti o prijatie, ku ktorej je potrebné doložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti osoby na sociálnu službu. Medzi klientom a zariadením opatrovateľskej služby sa uzatvára zmluva o poskytovaní sociálnej služby. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba prechodne na určitý čas a to po dobu troch mesiacov s možnosťou predĺženia poskytovania sociálnej služby po každých troch mesiacoch prevažne až do jedného roka. Podmienkou prvého predĺženia poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov. Sociálna služba podporná – jedáleň – v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo má ťažké zdravotné postihnutie č nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

ALBERT EINSTEIN

HODNOTA ČLOVEKA NIE JE V TOM, ČO UROBIL PRE SEBA, ALE PRE INÝCH.

VEDLAJŠIE SLUŽBY


V zariadeniach zabezpečujeme starostlivosť v rozsahu základných sociálnych služieb, ale aj týchto vedľajších služieb:

  • Duchovná činnosť
  • Spoločenské podujatia
  • Pranie a žehlenie šatstva
  • Masáže
  • Rekreačnú činnosť
  • Donáška liekov
  • Úschova cenných vecí
  • Individuálna doprava

NAŠIM CIEĽOM JE ZABEZPEČIŤ KAŽDÉMU SVOJMU KLIENTOVI DÔSTOJNÚ A PRÍJEMNÚ STAROBU A DODÁVAŤ POTREBNÝ POCIT ISTOTY A RODINNEJ ATMOSFÉRY

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

Komplexnú 24-hodinovú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť vykonáva odborne vzdelaný zdravotný, pomocný i ďalší personál zariadenia, ktorý vykonáva dozor nad liekmi a ich podávanie podľa ordinácie lekára, sesterské ošetrovateľské úkony. Pomoc pri sebaobslužnej činnosti, pri udržiavaní hygienických návykov, kúpeli, obliekaní, pri sprevádzaní do zdravotníckych zariadení

Sociálne poradenstvo

Základné poradenstvo v sociálnej a právnej oblasti, ako i pri bežných problémoch každodenného života je poskytované sociálnou pracovníčkou.

V prípade potreby špecializovaného sociálneho poradenstva a pri riešení problémov presahujúcich kompetencie bazálneho sociálneho poradenstva, je daný problém priamo riešený s odborníkmi z oblasti, ktorej sa týka.

Sociálna rehabilitácia

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách v § 21 definuje sociálnu rehabilitáciu. Je to odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti klienta.

„Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.“ Poslaním sociálnej rehabilitácie je poskytovanie podpory pri získavaní čo najvyššej miery sebestačnosti a integrácie do spoločnosti. Má slúžiť na zabránenie zhoršeniu zdravotného stavu, zabezpečenie ekonomickej nezávislosti a na vyvolanie pozitívnych zmien v živote.

viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR