Stať sa klientom

Postup pri prijatí do Zariadenie pre seniorov a do Zariadenia opatrovateľskej služby


Podmienky prijatia do sociálneho zariadenia Domov dôchodcov Šaľa vyplývajú zo zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z.

Klient môže byť do sociálneho zariadenia Domov dôchodcov Šaľa prijatý po splnení nasledovných podmienok:

  • bolo mu vydané právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu od obce
  • ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení a nemá vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

V odôvodnených prípadoch naše zariadenie môže prijať klienta ešte pred splnením uvedených podmienok, vždy sa však musí jednať o situáciu, kedy je zdravie a život klienta vážne ohrozené.

KONTAKT

1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Pred podaním žiadosti o prijatie do ZPS alebo do ZOS si musí občan (žiadateľ) podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade. Stiahnuť TU. Prílohou k žiadosti je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave. Tlačivo Vyjadrenie lekára si môžete stiahnuť TU

V žiadosti je potrebné uviesť, že klient má záujem o umiestnenie do Zariadenia pre seniorov Domova dôchodcov, alebo do Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti Domova dôchodcov Šaľa. K žiadosti je potrebné doložiť aktuálne lekárske správy a nálezy a tlačivo vyplnené všeobecným lekárom klienta, s ktorým má klient uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

KONTAKT

2. Lekársky posudok, sociálny posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu

Na základe predloženej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu príslušný obecný úrad, mestský úrad vydá lekársky posudok a sociálny posudok, na základe ktorých bude vydané "Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu".

KONTAKT

3. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vydáva obec / mesto Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne aj Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, návrh druhu sociálnej služby a určenie opätovného posúdenia zdravotného stavu ak sa nejedná o stav trvalý.

KONTAKT

4. Nadobudnutie právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu

Vzhľadom k tomu, že príslušný obecný úrad postupuje pri vydávaní rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), je viazaný zákonnými lehotami na vydanie rozhodnutia (30 dní).

Klient však môže skrátiť túto 30-dňovú lehotu, ak v prípade, že súhlasí s obsahom Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu ihneď po doručení rozhodnutia sa vzdá možnosti odvolania a tak rozhodnutie môže nadobudnúť právoplatnosť, v opačnom prípade sa rozhodnutie stane právoplatným až po uplynutí 30-dňovej lehoty.

KONTAKT

5. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti, si podá občan osobne, alebo písomne Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Žiadosť si môžete Stiahnuť TU

Ak žiadateľ doručí kompletnú žiadosť a je zrejmé, že je odkázaný na poskytnutie sociálnej služby, zaradí sa do zoznamu čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, o čom je písomne oboznámený.

Pri uvoľnení miesta v DD, je najvyššie zaradený v zozname čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby oslovený, a ak má záujem o nástup, je písomne vyzvaný na nástup do Domova dôchodcov Šaľa. Pozvanie obsahuje pokyny pre žiadateľa, čo všetko potrebuje k prijatiu a upozornenie, čo nie je možné si priniesť z hľadiska hygieny.

Najčastejšie otázky

V prípade iných otázok nás bez váhania kontaktujte.

KEDY JE MOŽNÝ NÁSTUP DO ZARIADENIA?

Nástup do zariadenia je možný ihneď.

MÔŽU SI KLIENTI PRINIESŤ AJ VLASTNÝ NÁBYTOK?

V prípade záujmu klienta je možné individuálne sa dohodnúť na jeho špecialnych požiadavkách.

JE MOŽNOSŤ ZOBRAŤ SI KLIENTA NA VÍKEND ALEBO NA SVIATKY DOMOV?

Áno, klienta je možné zobrať domov na ľubovoľný čas.

MÔŽU SA U VÁS V ZARIADENÍ UBYTOVAŤ AJ MANŽELSKÉ PÁRY?

Áno, máme na to vytvorené vhodné podmienky na dvojlôžkových izbách.

JE ZABEZPEČENÁ 24-HODINOVÁ STAROSTLIVOSŤ?

Áno, o klientov sa stará 24 hodín tím vyškolených opatrovateliek pod vedením skúsenej vrchnej sestry.

KEDY SÚ NÁVŠTEVNÉ HODINY?

Návštevné hodiny sú každý deň vrátane víkendov od 8.00 do 20.00 hod.

Kontaktujte nás
viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR