Uvoľňovanie opatrení v Domove dôchodcov Šaľa

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky OLP/4593/2020 dochádza k postupnému uvoľňovaniu opatrení prijatých v dôsledku šírenia sa nákazy COVID -19. Toto uvoľňovanie sa dotýka aj klientov nášho zariadenia a teda po dlhej dobe sa aj klienti aj rodinní príslušníci budú môcť opäť stretávať. K uvoľňovaniu opatrení v sociálnych službách je však nevyhnutné pristupovať veľmi opatrne, nakoľko sú poskytované ľuďom s vysokými zdravotnými rizikami. Je potrebné byť aj naďalej veľmi opatrní a obozretní, aby sme riziko nákazy u tejto skupiny ľudí nepodcenili. Aj v prípade schválenia plánu by však klienti a ich rodinní príslušníci mali v záujme ochrany ostatných klientov rešpektovať obmedzujúce opatrenia, ktoré s ohľadom na podmienky a možnosti konkrétneho zariadenia stanoví poskytovateľ sociálnej služby, uviedol ďalej rezort práce. V súvislosti s uvoľňovaním opatrení v zariadení sociálnych služieb sa aj Domov dôchodcov v záujme ochrany svojich klientov rozhodol prijať nasledovné opatrenia: Návštevy klientov budú povolené v obmedzenom režime od 15.06.2020 za dodržania týchto podmienok:

 • Brány domova budú pre rodinných príslušníkov a návštevy klientov otvorené denne od 13.oo do 16.oo hod.
 • Pred návštevou je potrebné nahlásiť sa telefonicky na t.č. 031 783 83 90 , kde sa zaeviduje návšteva klienta, počet osôb, dátum a čas návštevy.
 • Návštevy nemôžu vstupovať do budovy zariadenia, môžu sa pohybovať iba vo vyhradených priestoroch areálu.
 • Priestory pre návštevy budú označené nápisom priestor pre návštevy.
 • Návštevy môžu byť realizované zatiaľ iba na nádvorí zariadenia pre chodiacich klientov a v prípade priaznivého počasia aj pre klientov s obmedzenou možnosťou pohybu ( vozíčkar).
 • Je nevyhnutné, aby návštevy pri vstupe do zariadenia používali ochranné rúška, jednorazové rukavice a dodržiavali dvojmetrové vzdialenosti od ostatných klientov
 • Návštevník nesmie mať príznaky žiadneho respiračného ochorenia, teploty a nesmie byť v kontakte s osobami s pozitívnou cestovateľskou anamnézou.
 • V jednom dátume môže mať návštevu maximálne 10 klientov.
 • Návštevy sa môžu zúčastniť maximálne dve dospelé osoby bez prítomností detí.
 • Návšteva môže zotrvať v areáli s klientom maximálne po dobu 30 minút.
 • V priebehu návštevy je možné priniesť klientovi nápoje, drobné trvanlivé potraviny najlepšie v originálnom balení a hygienické potreby.
 • Tieto opatrenia budú platiť do obdobia, kým nepríde k ďalšej fáze uvoľňovania opatrení v zariadení sociálnych služieb.
 • „Chcela by som na tomto mieste požiadať a poprosiť všetkých rodinných príslušníkov a príbuzných našich klientov o dôsledné dodržiavanie týchto nami prijatých opatrení, aby zodpovedným prístupom neohrozovali svojich najbližších a v neposlednom rade aj ostatných klientov zariadenia. „
viac informácií

Zariadenie bolo vybudované s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR